Archive for Kwiecień, 2013

RAMA SAMOCHODU

Rama stanowi łrzotl pojazdu wiążący ze­społy podwozia w ca­łość konstrukcyjną i przenoszący dzia­łające na nie obcią­żenia. Nadwozie na­tomiast nie przej­muje obciążeń, któ­rym podlegają ze­społy podwozia. Samochód o konstrukcji ramowej ma podwozie niezależne od nadwozia. Upraszcza to składa­nie samochodu z zespołów i ułatwia w razie potrzeby wymianę nadwozia. Rozwiązanie takie stosuje się dziś głównie w przy-‚ […]

WYKONANIE RAMY

Rama  wykonana przeważnie z kształto­wników stalowych lub blachy profilowanej jest mentem ciężkim i dość półniosące połączone jest z ra­mą za pomocą śrub, nitów, lub przez spawanie i tworzy z nią sztywną całość konstrukcyjną, wskutek czego część obciążeń działających na ramę przenosi się na nadwozie . Nadwozie półniosące uczestniczy, w usztywnianiu struktury samochodu, dzięki czemu rama […]

PRACOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI

Nadwozia samono­śne wykonuje się na ogól z blachy stalo­wej. Łączny ciężar samochodu z nadwo­ziem samonośnym  jest znacznie mniej­szy niż pojazdu o konstrukcji ramowej, z uwagi na lekkość elementów nośnych. Pracochłonnosć produkcji wielkoseryjnej samochodu o nad­woziu samonośnym jest stosunkowo niewielka, ze względu na małą liczbę części. Dzisiejszy stan technologii kształ­towania blachy przez tłoczenie na zimno umożliwia […]