Archive for Listopad, 2014

WYZNACZENIE KRZYWEJ

Wyznaczenie krzywej momentów sił wtórnych jest operacją graficzną zastępującą proces podwójnego całkowania. Naprężenie zginające ag w poszczególnych przekrojach belki oblicza się z zależności: ag = MjW, gdzie: M — mo­ment zginający w badanym przekroju podłużnicy [cmkG] oraz W — wskaźnik przekroju podłużnicy [cm8]. Jeżeli wielkość momentów zginających została obliczona dla ca­łego samochodu, wówczas stosując wzór […]

SIŁY PIONOWE

Naprężenia zginające w podłużnicach ramy nie powinny przekraczać dopuszczalnej wartości 800 kG/cm8. Podane wyżej obliczenie ramy zostało uproszczone przez pominięcie sił dynamicznych działających na ramę podczas ruchu pojazdu. Ze względu na kierunek działania siły dyna­miczne można podzielić na pionowe i poziome.Siły pionowe pochodzące od najeżdżania kołami na nie­równości drogi mogą być symetryczne, np. kiedy koła […]